February 1st 2009 03:56 pm

P. L. Deshpande’s interview

मला हा पु. लं. बद्दलचा लेख ‘ग्लॅम-शॅम’ या वेबसाईटवर सापडला. त्यात पु. लंचा bio data आहे आणि मुलाखात सुद्धा आहे. तो तुम्ही ईथे वाचु शकता. बहुतेक तो कुठल्यातरी मासिकात प्रकाशित झाला होता.

.

No Comments yet »

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

« Antu Barva - P. L. Deshpande | Va. Pu. Kale- Sabnis (Click play button to listen) »